وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 30,175,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
30,175,000,000 ریال30,175,000,000 ریال
  1 30,175,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش