خبرها

داخل سبد خرید

قیمت پیشنهادی پیشرفته سایت فروشگاهی

۳/۰۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۱- سیستم مکاتبات (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- سیستم وظایف و تقویم (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- سیستم مدیریت جلسات (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴- سیستم مدارک مهندسی (۵رشته مهندسی) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۵- سیستم مدیریت کالا ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶- سیستم خرید (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۷- سیستم مدیریت پیشبرد کالا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸- داشبورد (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۹- سیستم درگاه ارسال و مرسلات ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۰- سیستم مدیریت مدارک سازندگان (۱۰۰۱نفر) ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۱- سیستم مدیریت اقلام (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۱۲- سیستم مدیریت انبار ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۳- سیستم مدیریت ارسال بار ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۴- سیستم مدیریت خدمات پس از فروش ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۵- سیستم مدیریت قرار داد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۶- سیستم مدیریت بر چسب ۳۵/۰۰/۰۰۰ تومان

۱۷- سیستم اشتراک اطلاعات ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۸- آرشیو مستندات ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۹- سیستم امنیت و سطح دسترسی کاربر (۱۰۰۰کاربر) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۰- سیستم یوزر گیری ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۱- سئو هوش مصنوعی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۲- سیستم تبلیغات وی آی پی ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۳-سیستم مدیریت کل، امنیت کل و سیستم یکپارچه فروشگاهی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت پیشنهادی حد وسط سایت فروشگاهی

۳۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱- سیستم مکاتبات (۳نفر) ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- سیستم وظایف و تقویم (۳نفر) ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- داشبورد ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴- سیستم مدارک مهندسی (۳رشته مهندسی) ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۵- سیستم مدیریت کالا ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶- سیستم مدیریت پیشبرد کالا (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۷- درگاه ارسال و مرسلات ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸- سیستم مدیریت مدارک سازندگان (۵۵ نفر) ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۹- سیستم مدیریت اقلام (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۱۰- سیستم مدیریت انبار ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۱- سیستم مدیریت ارسال بار (در ردیف شماره ۷ محاسبه شده است)

۱۲- سیستم مدیریت خدمات پس از فروش ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۳- سیستم مدیریت قرار داد ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۴- سیستم مدیریت برچسب ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۱۵- سیستم اشتراک اطلاعات ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۶- آرشیو مستندات ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۷- سیستم امنیت و سطح دسترسی کاربر (۶۰ کاربر) ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۸- سیستم یوزر گیری ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۹- سئو هوشمند ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۰- بسته تبلیغات ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سوالات

روش خرید از سایت ویواسل


نرخها

روش خرید از سایت ویواسل
پیگیری کالا
تلفن فروش
پشتیبانی